31. augusta 2013

Dobrí ľudia ešte existujú

Neviem, či máte aj vy ten pocit, že v dnešnej dobe žijeme bez osobností, ktoré by nám vkladali ideály a pravé hodnoty. Všetky výroky a múdre citáty, ktoré nás obklopujú, vzikli v dobách minulých, či už je to Gándhi, Charles Chaplin, Ernst Hemingway, Albert Eistein a mnohí ďalší. Otázka znie, kde je problém...v nás - v ľuďoch, že fascinujúce osobnosti už nejestvujú alebo v médiách, ktoré sa nám snažia vnútiť pseudoideály, ktoré majú od morálky na míle ďaleko.

Pravda je, ako vždy, niekde uprostred. Možno sme príliš pohodlní a veríme tomu, čo nám vkladá spoločnosť na tanier. Preto som sa rozhodla napísať článok o dvoch inšpiratívnych ľuďoch, ktorí stoja za náš čas i pár našich myšlienok. Ľudia totiž potrebujú ideály, nie preto, aby ich kopírovali, ale aby verili, že aj jednotlivec môže dokázať veľkú vec, veľké činy, ktoré dajú do pohybu i časť sveta.

Prvou osobnosťou, ktorú vám chcem priblížiť je lekár. Jeho meno je Hunter Doherty ,,Patch" Adams. Počuli ste ho už? Pravdepodobne nie. Je to konkrétne americký lekár, sociálny aktivista, spisovateľ a klaun. Prečo klaun? Čítajte ďalej.

Ako jeden z mnohých, aj Patch mal ťažké detstvo. Otec, vojnový dôstojník bojujúci v Kórei, zomrel, ešte v synovom teenegerskom veku. Ťažkú životnú ranu sa mu snažila vynahradiť jeho matka, ktorá mu vštepovala najmä lásku k ľuďom. To Patcha ovplyvnilo na celý život.
Raná smrť však u syna zanechala dôsledky, ktoré vyvrcholili v pokus o samovraždu. Týmto činom sa Adams dostal pod psychiatrickú starostlivosť, kde bol dlhší čas hospitalizovaný. To bol však práve ten moment, kedy si uvedomil, čo je jeho životným poslaním. Počas svojho pobytu v liečebni začal pomáhať svojim kolegom - pacientom ... rozprával sa s nimi, snažil sa im porozumieť a neodsudzovať a ako terapiu používal slová, humor a zábavu - nie lieky. Darilo sa mu nadpriemerne. Liečil tým aj seba, pretože popri iných problémoch, na tie svoje, úplne zabudol.
Rozhodol sa preto, že začne, už v pokročilom veku, študovať medicínu a prostredníctvom toho bude pomáhať ľuďom. Na lekárskej fakulte patril k najlepším študentom, škola ho napĺňala, ale niečo mu predsa vadilo - nebol spokojný so systémom výučby. Nepáčilo sa mu, že pacienta uvidí až v 3. ročníku. To bol štartér vzniku návštev nemocnice už teraz. Chodil za pacientami, rozveseľoval ich, rozprával sa s nimi o bežných veciach, ale i o tom, aké majú sny. Vytrhol ich z každodennej rutiny, zamestnával ich myseľ iným ako chorobou, dával im nádej. A to bez rozdielu. Či to bol narkoman, onkologicky choré dievčatko alebo psychiatricky nezvládnuteľný pacient.

V jeden deň našiel pri posteli malého pacienta niečo, čo sa veľmi podobalo na nos klauna, neváhal, nasadil si ho a mal obrovský úspech. Postupom času biely plásť vymenil za farebné košele, nohavice a kravaty - dokonalý protiklad bieleho, sterilného a jednotvárneho prostredia nemocnice. Pacienti každý deň čakali, kedy sa objaví ,,smiešny mužíček" a spríjemní im deň. Tieto činy však nezostali nepovšimnuté vedením školy i nemocnice. Bolo mu rázne zakázané ,,kaziť morálku a chod nemocnice". Dokonca dal dekan fakulty návrh na jeho výlučenie. Patch sa, samozrejme, nezľakol a nestratil svoje presvedčenie, chodil do nemocnice ešte častejšie.
Počas svojho štúdia založil s priateľmi, spolužiakmi zariadenie, kde mohol prísť každý so svojím problémom - fyzickým aj psychickým a bol zadarmo a vrúcne ošetrený. Takto pomáhal tým, ktorí to najviac potrebovali a nemohli si to zároveň dovoliť. Pravdaže, bol to čin protizákonný, keďže študenti nie sú lekári, preto nesmú samovoľne podávať ošetrenie chorým. Nasledoval súdny proces, ktorý však nekompromisných lekárov a sudcov presvedčil len o jednom - Adamsovej zanietenosti pomáhať ľuďom. Takto študent medicíny prekračoval dovolené hranice možného a dokázal sebe i všetkým, že ak niečomu skutočne veríte, nič nie je nemožné.

Dnes má Patch Adams po celom svete priaznivcov, ktorí sa pravidelne obliekajú do kostýmov klauna a týmto spôsobom príjemne narúšajú stereotypy v nemocniciach. Založil ústav Gesundheit, ktorý funguje na princípe bezplatného modelu, bez poistných zmlúv. Patch Adams si jednoducho zachoval ideály zo študentských čias a nenechal sa zlákať pozlátkou povrchného úspechu a peňazí.

Je to príklad pre každého z nás, bez rozdielu veku, pohlavia či zamestnania. Inšpiratívnych ľudí nie je v dnešných časoch - pokrivených hodnôt a cieľov, veľa. Snažme sa teda stať jedným z nich a začať najskôr priamo u seba.

22. mája 2013

Nahliadnite do zaujímavej histórie zdravia

           Vo všetkých obdobiach ľudskej existencie bolo zdravie človeka vysoko cenenou hodnotou, v živote jedinca aj spoločnosti hralo dôležitú úlohu.
Úrazy a choroby sprevádzajú človeka od počiatku jeho existencie. Každé ochorenie viac menej človeka diskvalifikuje spoločensky, robí ho závislým na pomoci rodiny, priateľov, verejnosti. Dejiny zdravotnej starostlivosti sú dejinami mnohopočetných vzťahov medzi lekárom a pacientom, v širšom zmysle medzi zdravotníkmi a spoločnosťou. Povaha a intenzita týchto vzťahov sa riadila stupňom kultúrneho a civilizačného rozvoja.

V primitívnych spoločnostiach choroba bola považovaná za prírodný jav, niečo ako búrka s hromami a bleskami. Chorý bol pokladaný za hračku tajomných síl prírody alebo nevinnú obeť rozmaru démonov. Bol ponechaný svojmu osudu alebo náboženským rituálom šamanov a kúzelníkov. V starovekej semitskej spoločnosti bol chorý považovaný za vinníka, ktorý trpí za svoje hriechy a ak má byť vykúpený, musí prejsť očistným pokáním. Antické Grécko - helénsky ideál krásy a dobra, kalokagatia- harmónia tela a duše, zdravie povyšované medzi najvyššie hodnoty. Chorý tiež niesol znamenia hanby, ale tie neboli trestom za spáchané hriechy, ale prejavom slabosti a menejcennosti. Choroba mohla byť liečená, ale pokiaľ nebola nádej na vyliečenie, bol chorý bez milosti zavrhnutý, často utratený bez toho, aby bol porušený morálny kódex antického sveta.
Kresťanstvo - zásadná zmena chovania spoločnosti k chorému. Učenie o posmrtnom živote viedlo k potlačení všetkého telesného. Choroba a utrpenie boli pokladané za cnosť, za prostriedok mravného očistenia, za vykúpenie  spásu. Mravným príkazom kresťanskej charity sa stalo navštevovať trpiacich chorých, ošetrovať ich, budovať pre nich útulky a špitály. Na jednej strane náboženské príkazy chovania vo vzťahu k osobnej hygiene mali často racionálne jadro, zamerané proti šíreniu infekčných chorôb, na druhej strane sa cirkev stavala proti kúpaniu z toho dôvodu, že všetko, čo robí telo pôvabnejšie, zaváňa hriechom.
Renesancia a vznik prírodných vied oživil záujem o ľudské telo a jeho neduhy. Rozvoj manufaktúr a medzinárodného obchodu spolu s potrebou obrany tvoriaceho sa štátu pred vonkajším nepriateľom ešte viac posilnili záujem vládnej moci na udržanie dobrého stavu zdravia ich poddaných. Osvietenský absolutizmus  vytváral karantény v obrane pred epidémiami, zdravotnú políciu podporenú potrebnými právomocami, funkciu mestských fyzikusov a sanitárny dohľad nad mestským prostredím.
Kapitalizmus a ekonomický liberalizmus prináša zmeny do spoločenských vzťahov a sociálnych štruktúr. Nová technológia a stále sa zdokonaľujúca organizácia práce vedú k vysokej produktivite hmotných statkov. Vyrábať môže len zdravý jedinec, produkty môže užívať zdravý spotrebiteľ, a tak výhoda dobrého zdravia začala byť vysoko cenená.

K inštitucionalizácii zdravotnej starostlivosti a profesionalizácii lekárskeho stavu:
lekár Hippokratovej  doby bol odborne školený remeselník, ponúkal svoje služby putovaním od obce k obci, alebo mal vo väčšom meste, kde mal svoju dielňu - "iatreion". Každý slobodný občan sa mohol prihlásiť za lekára, mal mať však dobrú povesť, lekári požívali vysokú úctu. Keď sa kresťanstvo v starom Ríme stalo oficiálnym náboženstvom, zodpovednosť za starostlivosť o chorých sa stala vecou spoločnosti.
                 
V stredoveku väčšina lekárov patrila ku kléru, kresťanská etika prikazovala lekárom vykonávať bohumilé charitatívne služby chudobným aj bohatým za voľne stanovenú odmenu.
                S nástupom liberalizmu na začiatku 16. stor. bola cirkev reformovaná, autority zavrhované (Galénos, Avicenna), lekárske fakulty strácali svoju autoritu, reguláciu lekárskej praxe preberal štát. Lekári sa snažili nájsť platené miesta u šľachty, mestskej správy a zámožnejšieho meštianstva.
               
 Etické a právne normy :
Spoločnosť sa snažila stanovovať rôzne právne normy a morálne kódexy na regulovanie chovania lekárov. Napr. Chamurabiho kódex (2000  pr.n.l.) uvádza, že odmeny lekárov boli stanovené podľa úspešnosti liečby a sociálneho postavenia pacientov. Neúspešné zákroky chirurgov bolo trestané.
                K udeľovaniu licencií k lekárskej praxi došlo v starovekom Ríme. Lekári tej doby nemuseli platiť dane, slúžiť v armáde, vykonávať niektoré neobľúbené činnosti, atď. V 13. stor. došlo v Taliansku k reforme odbornej výchovy, štúdium medicíny spočívalo v absolvovaní troch rokov filozofie, piatich rokov medicíny a roku praxe - potom bol kandidát skúšaný odbornou komisiou.
               
 V novoveku, s príchodom merkantilizmu a neskôr kapitalizmu dochádzalo k stretu záujmu medzi rôznymi sociálnymi skupinami. Štátny aparát a správa obcí preberali rad povinností na ochranu verejného zdravia a hygieny (zavádzanie kanalizácie, rôzne protiepidemické opatrenia, dozor nad bezpečnosťou práce, výchova obyvateľstva ku zdravej výžive a zdravému životnému štýlu). Tieto opatrenia mali za následok prudký pokles úmrtnosti (sanitárna revolúcia). Došlo k povinnému zavedeniu nemocenského a sociálneho poistenia, postupne pre všetky skupiny obyvateľstva. Lekári sa začali organizovať do odborných spoločnosti, lekárske komory vyhlasovali rôzne etické kódexy na ochranu svojich záujmov a práv pacientov. Postupne začal prevládať názor, že človek  právo na zdravie.
               

Postupom času sa však začali prejavovať negatívne javy najmä narastajúcimi ekonomickými problémami, nedostatkami v organizácii a riadení, ktoré sa začali prejavovať nepriaznivými dôsledkami v zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave obyvateľstva.
                V súčasnej dobe nemožno pokladať zdravie za konečný cieľ, zdravie tvorí len jednu z mnohých hodnôt, ktorým hovoríme kvalita života. Patria sem hodnoty z oblasti sociálnej, kultúrnej, psychologickej, ekologickej, interpersonálnej, spirituálnej, historickej a morálnej, ktoré prispievajú k zmyslu života.

19. mája 2013

Determinanty zdravia a možnosti ich ovplyvnenia

Determinanty zdravia a možnosti ich ovplyvnenia

  1. Genetické faktory: 10 – 15 %
-          fylogenetické : narušenie genómu
                               dispozícia k chorobám
-          ontogenetické: aberácie
                                                somatické mutácie
             Možnosti ovplyvnenia: jedincom ťažko ovplyvniteľné

  1. Zdravotná starostlivosť 15 – 20 %
-          dostupnosť (geograficko-časová, ekonomická)
-          kvalita
-          kompletnosť
-          prevencia
           Možnosti ovplyvnenia: štát prostredníctvom definovania a realizácie zdravotnej 
                                                 politiky

  1. Životné a pracovné prostredie 20 – 30 %
-          faktory: fyzikálne                 
                    chemické                    doprava, voda, ovzdušie, pôda, patogény
                   biologické
                     
Možnosti ovplyvnenia: štát -  prostredníctvom  legislatívnych nástrojov na
                                               presadzovanie procesu zlepšovania životného
                                              a pracovného prostredia,
                                   jedinec – čiastočne ochranou životného prostredia

  1. Spôsob života 50 – 60 %
             Faktory:
·         Výživa  - Kvalita – obsah živín
                                                               - vyváženosť
                                                 Kvantita – hladovanie
                                                               -  prejedanie
                                                               -  anorexia – bulímia
·         Pohyb, režim práce a odpočinku - aktívny odpočinok
                                                                                          - spánok
                                                                                          - pohyb
                                                                                   osobitne – deti
                                                                                                   - starí ľudia
·         Zvládanie stresu  stresogénne faktory  – úmrtie v rodine
                                                                                                      - strata zamestnania
                                                                                                      - chron. ochorenie
                                                                          Stresy pre deti – rozvod rodičov
                                                                                                  -  zmena kolektívu
                                                     ! dlhodobé trvanie
·         Autoagresívne (negatívne) návyky – fajčenie,
alkohol
drogy
gemblerstvo            
                                       ! dedičné dispozície

               Možnosti ovplyvnenia: jedincom – zdravotné uvedomenie
                                                    štát – podporou výchovy k zdraviu
 Sociálno – ekonomické
-          pôsobia:  nepriamo – ovplyvňujú  predchádzajúce determinanty,
                                         najmä na spôsob života
                     priamo

faktory: - rodina                    príjmy a výdaje
             - zamestnanie           sociálny status
             - komunita                nerovnosti
             - spoločnosť             chudoba     
       
  
13. mája 2013

Nozokomiálna infekcia - viete, čo to znamená a ako sa pred ňou chrániť?Nozokomiálne nákazy

Ide o infekcie, ktoré vznikajú v priamej súvislosti s pobytom pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Pri zaraďovaní infekcie medzi nozokomiálne nákazy je rozhodu­júce miesto prenosu infekčného agensu, nie miesto, kde bola nákaza zistená. Následkom nozokomiálnej nákazy je poškodenie pacienta, predĺženie času hospitalizácie, vzniká potreba ďalších vyšetrení, zmeny v antibiotickej liečbe, stúpajú náklady na liečbu.
Prevalencia nozokomiálnych nákaz je najvyššia na urologických klinikách, na od­deleniach intenzívnej liečby a na chirurgických oddeleniach. 
K najrozšírenejším nozokomiálnym nákazám patria nákazy močových ciest, infekcie operačných  rán a nákazy horných dýchacích ciest
Ako pôvodca nozokomiálnej nákazy sa môže uplatniť každý mikroorganizmus, schopný vyvolať ochorenie. Na vzniku  nozokomiálnych nákaz sa naj­viac podieľajú gramnegatívne baktérie.(55 - 70.%), v menšej miere stafylokoky (30 -45 %). Do popredia stále viac vystupujú Enterobacteriaceae.


Problematika infekčných ochorení

Vyskytujú sa tu prakticky všetky zá­kladné cesty prenosu infekcie, ktoré u zamestnancov môžu vyvolať profesionálne infekcie a u pacientov nozokomiáiiie infekcie.
Profesionálne infekcie
Nezanedbateľnou je aj problematika možnej nákazy lekárov a ošetrovateľov, ktorí sami môžu byť zdrojom infekcie, ale aj cestou prenosu. Riziko poškodenia zdravia je vyššie u tehotných pracovníčok. Ide najmä o ochorenia vyvolané cytomegalovírusom, enterovírusom, vírusom he­patitídy B, vírusom herpes simplex, influenzy, osýpok, mumpsu, rubeoly.
Z adenovírusových ochorení sa u zdravotníckych pracovníkov vyskytuje faryngo-konjuktiválna horúčka a epidemická keratokonjuktivitída, ktorá sa môže prenášať prsta­mi.
U pracovníkov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, anesteziologických a stoma­tologických oddeleniach sa vyskytuje herpetické paronychium v súvislosti s častým stykom s infikovanými orálnymi sekrétmi
Ďalším problémom je nárast tuberkulózy u pracovníkov zdravotníckych zariadení. K infekčným chorobám, ktoré sa pre zdravotníckych pracovníkov uvádzajú ako riziko, pribúdajú ďalšie. Je to napríklad legionárska choroba, infekcia vírusom EBOLA.

Nozokomiálne infekcie z hľadiska epidemiológie, prevencie a terapie rozdeľujeme na infekcie, ktoré sú:
- nešpecifické pre zdravotnícke zariadenia,
- špecifické pre zdravotnícke zariadenia.

K nešpecifickým nozokomiálnym nákazám patria tie, ktoré môžu postihovať aj iné kolektívy jedincov, napr. respiračné nákazy rôznej etiológie, detské exantematické ochorenia.
K špecifickým nákazám zaraďujeme tie, ktoré vznikajú predo­všetkým ako následok diagnostických, terapeutických či ošetrovateľských výkonov. Šíria sa najčastejšie kontaktom. Patria sem pooperačné infek­cie a infekcie rán, stafylokokové infekcie matiek a novorodencov.

Prečo vznikajú?

Na vzniku nozokomiálnych nákaz sa podieľa celý komplex faktorov objektívneho a subjektívneho charakteru:
- nedostatok nemocničných lôžok a nedostatočné hygienické vybavenie zdravotníckych zariadení,
- niektoré povahové črty a odborná neznalosť zdravotníckych pracovníkov i pacientov
- relatívne vysoká vnímavosť pacientov
- podceňovanie zásad asepsy, sterility a dezinfekcie

Niektoré typy nozokomiálnych nákaz sú mimoriadne časté. Historicky najznámejšie sú infekcie chirurgických rán. Infekcie močových ciest tvoria asi 40 % všetkých nozokomiálnych nákaz.

Niektoré oddelenia sú charakteristické určitým typom nozokomiálnych nákaz:
- na oddeleniach popálenín - infekcie postihnutých častí povrchu tela,
- na novorodeneckých oddeleniach - pyodermie a enteritídy

Medzi hlavné zásady prevencie nozokomiálnych nákaz patrí:
- včasné stanovenie správnej diagnózy,
- zistenie a rešpektovanie epidemiologickej anamnézy pacienta
- sanitárny filter v čakárňach zdravotníckych zariadení
- hygienicko-protiepidemický prevádzkový režim